فصل نامه 49 شرکت پمپیران

موقعیت نسبی بین پره دیفیوزر و زبانه حلزونی (اثر همزمان سازی)، تاثیر زیادی روی عملکرد پمپ تک طبقه ای گریز از مرکز (سانتریفیوژال) دارد، با این حال اغلب از طرف طراحان نادیده گرفته می شود. در این مقاله، تاثیر اثر همزمان سازی روی نوسان فشار ناپایدار دری ک پمپ گریز از مرکز و روی نیروی شعاعی پروانه مورد بررسی واقع شده است. عملکرد هیدرودینامیکی پمپ گریز از مرکز با دیفیوزر پره دار به صورت تجربی اندازه گیری شده است. شبیه سازی عددی بر اساس رینولدز - نایویر استوکس (RANS ) که با مدل آشفتگی SST k-W تر یکب شده برای به دست آوردن عملکرد هیدرودینامی...

نشریه فنی آموزشی شماره ۴۷

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات ذرات نانو SiO2 بر آغاز کاویتاسیون در پمپ آب گریــز از مرکز میباشــد. یک پمپ گریــز از مــرکـز با هد نامی و دبی 2.4 m و 12 l/min استفاده شده است. بعالوه 7 nm ذرات نانو به آب دیونیزهبه منظورآماده سازی جریان نانو با غلظت های 0.4 ، 0.1 و 0.7 درصد اضافه شدهاند )ml sio2/ml h2o(. آزمایشات در سه دمای مختلف )10 درجه سلسیوس و 25 درجه سلسیوس و 40 درجه سلسیوس( به منظور بررسی آغاز کاویتاسیون و شدتش در گذرگاه پره پمپ انجام شده است. پارامتر اصلی این تحقیق ذرات نانو SiO2 و دمای سیال می باشد. آغاز کاویتاسیون در گذرگاه پره پمپ با استفاده از د...

نشریه تخصصی پمپیران شماره ۴۶

در این مقاله یک روش تحلیلی برای محاسبه ی بهترین بازده و کارآیی پمپ معکوس بر مبنای منحنی های مشخصه پمپ ارایه شد. مقادیر پیشبینی شده توسط این روش اندکی کمتر از داده ها تجربی است.در واقع مقدار افتها در پره و حلزونی بایستی به دقت محاسبه شود. در Ns = 23/5mm3 در مدهای مستقیم و گام بعدی، پمپ گریز از مرکز با s/ معکوس توسط روش CFD شبیه سازی شد. به منظور صحه گذاری نتایج عددی، پمپ شبیه سازی شده به منزله ی یک توربین مورد تست قرار گرفت. نتایج CFD تطابق خوبی با نتایج تجربی در مد پمپ )مستقیم( داشت )هم در نقطهی BEP و هم در نواحی part-load و over-load( ولی این نتایج د...

اهمیت NPSH و راههای مقابله باپدیده کاویتاسیون در پمپ ها

اهمیت NPSH و راههای مقابله باپدیده کاویتاسیون در پمپ ها هنگامیکه مایع به درون چشم پروانه ( مجرای ورود به پروانه ) یک پمپ سانتریفیوژ وارد می شود ،‌ فشارش کاهش می یابد . اگر فشار مطلق در مقطع چشم پروانه از فشار بخار مایع در همان درجه حرارت کاری پائین تر آید ،‌ در آن نقطه شروع به جوشیدن کرده و بطور برق آسا تبدیل به بخار می شود . وقتی این حبابهای بخار همراه مایع در امتداد پره های پروانه بحرکت در می آیند ‌، فشار رفته رفته افزایش یافته و این حبابها ترکیده و مجددا‌ً به مایع تبدیل می شوند . این پدپده تشـکیـل و از بیــن رفتــن ح...

بوسترپمپ ها

سیستم کنترلی بوستر پمپ های دور ثابت و دور متغییر : در بوستر پمپ های دور ثابت الکتروموتورها توسط پرشر سوییچ قطع و وصل می شود، در روی پرشر سوییچ ها دو ست پوینت برای کنترل پمپ وجود دارد که اولی فشار مینیمم (Pmin) و دومی فشار ماکزیمم (Pmax) می باشد، زمانی که فشار سیستم از مقدار مینیمم کاهش یافت (P<Pmin) فرمان وصل به پمپ صادر می شود و زمانی که فشار سیستم از مقدار ماکزیمم افزایش یافت (P>Pmax) پمپ خاموش خواهد شد، در این نوع سیستم کنترلی زمانی که فرمان روشن شدن به پمپ صادر شد، پمپ با حداکثر سرعت (سرعت نامی موتور) شروع به کار کرده و زمانی که ف...

دبی و فشار مورد نیاز سیستم‌های آبیاری

دبی و فشار مورد نیاز سیستم‌های آبیاری   در سيستم‌هاى آبيارى پمپ را طورى انتخاب مى‌کنيم که با توجه به شرايط‌کارى از نظر دبى و فشار بالاترين راندمان را داشته باشد. بنابراين اولين قدم اين است که براى طراح مشخص شود چه مقدار دبى و با چه فشارى مورد نياز است. در واقع مى‌بايست اول رابطه دبى و بار کل سيستم را تعيين نمود. بار کل سيستم به دو جزء تقسيم مى‌شود که عبارتند از:   - بار ثابت   - بار متغير   بار ثابت سيستم ربطى به مقدار دبى نداشته و عبارت است از اختلاف سطح اس...

بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی

بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی بوستر پمپ دور ثابت وظیفه بوسترپمپ ثابت نگه د اشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگـوی متغیّـــر مصرف می باشد. از این رو هنگامــی که د ر شبکه، مصرفــــی وجود ند ارد فشــار تغییر نمی کنـد و پمپ های بوستـرپمپ خاموش می باشنــد اما به محض اینکه مصرف فشار د ر شبکـه افـت می کنــد برای جبران این افت، اولین پمپ شروع به کار می کند.اگر این پمــپ قاد ر به تامیـن فشار نباشـد پمپ های د یگر به همین ترتیب وارد مد ار می شوند تا فشار را د ر محد ود ه معینی ثابت نگه د ارند هنگامی که مصرف کـم یا متوق...

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس