نشریه تخصصی پمپیران شماره ۴۶

دانلود فایل PDF

در این مقاله یک روش تحلیلی برای محاسبه ی بهترین بازده و کارآیی پمپ معکوس بر مبنای منحنی های مشخصه پمپ ارایه شد. مقادیر پیشبینی شده توسط این روش اندکی کمتر از داده ها تجربی است.در واقع مقدار افتها در پره و حلزونی بایستی به دقت محاسبه شود. در Ns = 23/5mm3 در مدهای مستقیم و گام بعدی، پمپ گریز از مرکز با s/ معکوس توسط روش CFD شبیه سازی شد. به منظور صحه گذاری نتایج عددی، پمپ شبیه سازی شده به منزله ی یک توربین مورد تست قرار گرفت. نتایج CFD تطابق خوبی با نتایج تجربی در مد پمپ )مستقیم( داشت )هم در نقطهی BEP و هم در نواحی part-load و over-load( ولی این نتایج در مد معکوس )توربینی( تطابق خروجی با نتایج تجربی نداشت. ارتفاع و توان محاسبه شده توسط CFD برای توربین کمتر از مقادیر تجربی بود )در تخلیه ی مشابه( تنها تفاوت مدهای مستقیم و معکوس در جهت های جریان و دورانی میباشد (flow and rotating direction). تفاوت بین هندسه ی واقعی و مدل CFD در ناحیه ی برهم کنش بین پره و حلزونی است چرا که ناحیه ی شار در فضای بین هاب پره و casing در مدل عددی منظور نشده بود. تاثیر ساده سازی هندسه در مد توربینی بیشتر است چون که تاثیرش در جریان رو به پایین بیشتر از جریان رو به باالست. مشخصات نقطه ی BEP پیشبینی شده توسط روش CFD تطابق خوبی با نتایج تجربی نداشت و مستلزم مطالعات بیشتر به ویژه در نواحی مرزی توربین میباشد.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس