بهره برداری و تعمیرات انواع پمپ ها

دانلود فایل PDF

مقدمه

قديميترين دستگاههائي كه از گذشته هاي دور تاكنون در جهت رفع نيازهاي انسان ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفته پمپها هستند كه از چندين هزار سال پيش تاكنون از انواع كوچك تا بـزرگ و سـاده تـا پيشـرفته آن ابتدا در امر كشاورزي و انتقال آب از اعماق زمين به سطح ان و سپس با پيشرفت علم وصـنعت و تكنولـوژي در همه عرصه هاي صنعتي جايگاه خود را پيدا كرده است. طوري كه حتي در يك ماشـين معمـولي از چنـدين نوع آن براي موارد متعدد از قبيل پمپ آب، پمپ روغن،پمپ بنزين پمپ شيشه شـور و . . اسـتفاده شـده و حقاً ميتوان ادعا نمود صنعت منهاي پمپ صفراست ونميتواند وجود داشته باشد. با عنايت به اهميت نقش پمپ ها در صنايع مختلف بخصوص پالايشگاهها و كمبود منابع فارسـي مفيـد درايـن زمينه و پراكنده بودن جزوات موجود و نياز روزمره تخصصي كليه واحدهاي عملياتي و تعميراتي به شناخت ،بهره برداري، تعميـر و نگهـداري و عيـب يـابي انهـا بـه فضـل الهـي تـوفيقي حاصـل گرديـد تـابتوانم قـدمي هرچندكوچك بردارم ومطالبي در اين زمينه گردآوري و تدوين و به رشته تحرير در آورده وتقـديم كليـه دوستان و همكاران نمايم كه اميداست موردرضاي خداي متعال و توجه واستفاده همكاران وعلاقه مندان واقع شود وانشا ا...گامي باشد درجهت استفاده وبهره برداري بهينه ازدسـتگاه هـا و نيـل بـه خودكفـايي و كـاهش هزينه ها براي ميهن اسلامي . اين مقوله داراي فصلهاي متعددي است كه در آن مباحثي از مكانيك سيالات در پمـپ هـا تـا شـناخت انـواع  واصول كارانواع پمپ ها وشرح قطعات مورداسـتفاده و روشهـاي اصـولي راه انـدازي و از سـرويس خـارج  كردن ونگهداري و مسائل تعميراتي آنها آورده شده است . لازم بــه توضــيح اســت كــه كليــه مطالــب مطروحـه از كتــب معتبرمربــوط بــه پمــپ هــا و جــزوات API و Manullهاي پمپهاي موجود درپالايشگاه وجزوات موجوددراداره اموزش و همچنين تجربيات شخصـي و مواردي كه در كلاسهاي آموزشي پمپها در طي سالهاي اخير مطرح شده اسـتخراج گرديـده اسـت. كـه البته خالي از اشكال نيزنبوده كه مشتاقانه منتظر دريافت نقطـه نظـرات كليـه همكـاران هسـت يم تـا انشـاا...در چاپهاي بعدي مد نظر قرار گيرد. در پايان لازم مي دانم از كليه مسئولين محترم اداره آموزش شركت پالايش نفت كه در امـر تهيـه و چاپ اين جزوه كمال همكاري را نموده اند صميمانه تشكر و قدرداني نمايم و توفيق روزافـزون همگـان را از خداوند منان خواهانم.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس