عیب یابی پمپ های سانتریفیوژ

دانلود فایل PDF

عیب یابی حین کارکرد

 

نشانه

دلیل

راه حل

پمپ سیالی را پمپاژ نمی کند

پمپ پرایم نشده است

پمپ را دوباره پرایم کنید و بررسی کنید که پمپ و خط مکش از سیال پر شده است.

خط مکش گرفته شده است

گرفتگی را بر طرف کنید.

گذرگاه های پروانه گرفته شده است

پروانه را تمیز کنید.

محور در خلاف جهت صحیح می چرخد

جهت چرخش را عوض کنید. جهت چرخش باید در جهت فلشی باشد که روی حلزونی و یا محفظه یاتاقان نشان داده شده است.

فوت والو و یا لوله مکش به اندازه کافی غوطه ور نشده است

از نماینده شرکت راهنمایی بخواهید تا عمق استغراق مناسب را محاسبه کند. از بافل برای جلوگیری از ایجاد ورتکس در مکش استفاده کنید.

ارتفاع مکش بسیار زیاد است

لوله مکش را کوتاه کنید.

پمپ دبی و یا هد نقطه کاری را تولید نمی کند

گسکت و یا او-رینگ نشتی دارند.

گسکت و یا او-رینگ ها را عوض کنید.

محفظه آببند نشتی دارد

مکانیکال سیل را مجدداً تنظیم و یا تعویض نمایید.

گذرگاه های پروانه به صورت جزئی مسدود شده اند

پروانه را تمیز کنید.

لقی بین پروانه و پوسته از حد مجاز بیشتر شده است

لقی پروانه را تنظیم کنید.

هد مکش کافی نیست

مطمئن شوید که شیر سمت مکش کاملاً باز است و خط مکش مسدود نشده است.

پروانه ساییده و یا شکسته است

پروانه را بازرسی کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

عمل پمپاژ به صورت تناوبی قطع و وصل می شود

پمپ پرایم نشده است

پمپ را دوباره پرایم کنید و بررسی کنید که پمپ و خط مکش از سیال پر شده است.

در خط مکش هوا و یا بخار جمع شده است

خط مکش را دوباره آرایش دهید تا هوا و بخارات در آن جمع نشود.

خط مکش دارای نشتی هوا می باشد

نشتی را تعمیر کنید.

یاتاقانها داغ می کنند

پمپ و موتور به طور مناسب همراستا نمی باشند

پمپ و موتور را مجدداً همراستا کنید.

روانکار به مقدار کافی وجود ندارد

سطح و مناسب بودن روانکار را بررسی کنید

روانکار به طور مناسبی خنک نمی شود

سیستم خنک کاری را بررسی کنید

نویز و ارتعاش پمپ بیش از حد است

پمپ و موتور به طور مناسب همراستا نمی باشند

پمپ و موتور را مجدداً همراستا کنید.

گذرگاه های پروانه به صورت جزئی مسدود شده اند

پروانه را تمیز کنید.

پروانه و یا محور شکسته و یا خم شده است

در صورت نیاز پروانه و یا محور را تعویض کنید.

فونداسیون صلب نیست

پیچ های بست موتور و پمپ را محکم کنید. مطمئن شوید که شاسی به طوز مناسبی گروت ریزی شده است و خلل و فرج وجود ندارد.

یاتاقانها ساییده شده اند

یاتاقانها را تعویض کنید.

لوله های مکش و رانش محکم نشده اند و یا به طور مناسب ساپورت نشده اند

در صورت لزوم لوله های مکش و رانش را مطابق با دستورالعمل های استاندارد انستیتو هیدرولیک محکم کنید.

پمپ دچار کاویتاسیون می باشد

مشکل سیستم را پیدا و حل کنید

محفظه آببند نشتی بیش از حد دارد

گلند پکینگ به نحو مناسبی تنظیم نشده است

مهره های گلند را محکم کنید.

محفظه آببند به نحو مناسبی پکینگ نشده اند

پکینگ را بررسی کنید و آن را تعویض کنید

اجزای آببند مکانیکی ساییده شده اند

قطعات ساییده شده را تعویض کنید.

آببند مکانیکی بیش از حد گرم شده است

خطوط روانکاری و خنک کاری را بررسی کنید.

بوش محور ترک خورده است

در صورت نیاز بوش محور را ماشینکاری و یا تعویض نمایید.

توان جذبی موتور بیش از حد نرمال است

هد خروجی از مقدار کاری کمتر شده است و دبی پمپ افزایش یافته است

یک شیر خفه کننده در خروجی نصب کنید. اگر این کار کمکی نکرد پروانه را تراش دهید. اگر این کار هم کمکی نکرد با نماینده شرکت تماس بگیرید.

سیال سنگین تر از مقدار پیش بینی شده است

وزن مخصوص و ویسکوزیته سیال را بررسی کنید.

پکینگ محفظه آببند بیش از حد محکم شده است

پکینگ را دوباره تنظیم کنید. اگر پکینگ ساییده شده است، آن را تعویض کنید.

قطعات دوار با هم درگیر هستند

لقی قطعات دوار را بررسی کنید تا کمتر از حد مجاز نباشد.

لقی پروانه خیلی بسته است

لقی پروانه را تنظیم کنید.

عیب یابی مونتاژ

نشانه

دلیل

راه حل

حرکت انتهایی محور بیش از حد مجاز است

لقی داخلی یاتاقانها بیش از حد مجاز است

یاتاقانها را با یک یاتاقان مناسب جایگزین کنید.

کاور انتهایی یاتاقان محوری مونتاژ نشده است

پیچ ها را سفت کنید.

پشت کاور انتهایی یاتاقان محوری شیم های زیادی قرار گرفته است

شیم ها را یکی یکی کم کنید تا ضخامت مناسب بدست آید.

انحراف Run-out محور بیش از حد است

محور خم شده است

محور را تعویض کنید.

انحراف Run-out فلنج محفظه یاتاقان بیش از حد مجاز است

محور خم شده است

محور را تعویض کنید.

فلنج محفظه یاتاقان تاب برداشته است

فلنج محفظه یاتاقان را تعویض کنید.

انحراف Run-out کاور محفظه آببند بیش از حد مجاز است

کاور محفظه آببند به طور مناسبی روی فریم قرار نگرفته است

کاور محفظه آببند را تعویض و یا دوباره ماشینکاری کنید.

روی کاور محفظه آببند خوردگی و یا سایش ایجاد شده است

کاور محفظه آببند را تعویض کنید.

انحراف Run-out رینگ سایشی پروانه بیش از حد مجاز است

محور خم شده است

محور را تعویض کنید.

رینگ سایشی به طور مناسبی ماشینکاری نشده است

رینگ سایشی را تعویض و یا دوباره ماشینکاری کنید.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس