نشریه فنی آموزشی شماره ۴۷

دانلود فایل PDF

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات ذرات نانو SiO2 بر آغاز کاویتاسیون در پمپ آب گریــز از مرکز میباشــد. یک پمپ گریــز از مــرکـز با هد نامی و دبی 2.4 m و 12 l/min استفاده شده است. بعالوه 7 nm ذرات نانو به آب دیونیزهبه منظورآماده سازی جریان نانو با غلظت های 0.4 ، 0.1 و 0.7 درصد اضافه شدهاند )ml sio2/ml h2o(. آزمایشات در سه دمای مختلف )10 درجه سلسیوس و 25 درجه سلسیوس و 40 درجه سلسیوس( به منظور بررسی آغاز کاویتاسیون و شدتش در گذرگاه پره پمپ انجام شده است. پارامتر اصلی این تحقیق ذرات نانو SiO2 و دمای سیال می باشد. آغاز کاویتاسیون در گذرگاه پره پمپ با استفاده از دو روش متفاوت شناسایی می شوند: الف( مشاهده کثرت حباب ها در جریان توسط دوربینی با سرعت باال. ب( بررسی منحنی مشخصه ی پمپ. نتایج نشان می دهد ذرات نانو SiO2 می توانند شروع کاویتاسیون را به تاخیر بیندازند و به مقدار قابل توجهی مقدار رشد کاویتاسیون را کاهش دهند. همچنین این نتیجه حاصل شد که هنگامی که ذرات نانو افزایش می یابد رشد حباب کاهش می‌یابد واین عمل در دماهای باالتر بیشتر به چشم میخورد. 

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس