اعضای هیئت مدیره

# نام و نام خانوادگی سمت
1 محمد حسین شهبازی رئيس هيئت مديره
2 احمد چراغ نایب رئيس هيئت مديره
3 رضا شرقی وند عضو هیئت مدیره
4 فیروز جوقا عضو هیئت مدیره
5 احمد فیضی عضو هیئت مدیره

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس