فصل نامه 49 شرکت پمپیران

دانلود فایل PDF

موقعیت نسبی بین پره دیفیوزر و زبانه حلزونی (اثر همزمان سازی)، تاثیر زیادی روی عملکرد پمپ تک طبقه ای گریز از مرکز (سانتریفیوژال) دارد، با این حال اغلب از طرف طراحان نادیده گرفته می شود. در این مقاله، تاثیر اثر همزمان سازی روی نوسان فشار ناپایدار دری ک پمپ گریز از مرکز و روی نیروی شعاعی پروانه مورد بررسی واقع شده است. عملکرد هیدرودینامیکی پمپ گریز از مرکز با دیفیوزر پره دار به صورت تجربی اندازه گیری شده است. شبیه سازی عددی بر اساس رینولدز - نایویر استوکس (RANS ) که با مدل آشفتگی SST k-W تر یکب شده برای به دست آوردن عملکرد هیدرودینامیکی پمپ گریز از مرکز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج عددی از عملکرد هیدرودینامیکی با داده های تجربی برابر بود. نتایج نشان می دهدک ه اثر همزمان سازی تاثیر زیادی بر نوسانات فشار و در نیروی شعاعی ناپایدار ک ه بر پروانه وارد می شود دارد. وقتی پره دیفیوزر به زبانه حلزونی نزدیک می شود، شدت نوسانات فشار در زبانه نسبتا پا یین است. در همین حال، وقتی دیفیوزر پرده دار نزدیک زبانه حلزونی است ، نیروی شعاعی نسبتا بزرگتری روی پروانه اعمال شده وکارامدی ک متری حاصل می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود ک ه زبانه باید نزدیک میانه دو دیفیوزر پره دار قرار بگیرد تا عملکرد بهتری بدست دهد .

NFPA 20 شاید پمپ های آتشنشانی بحرانی ترین بخش در تجهیزات آتشنشانی نصب شده در كی مجموعه باشند. پمپ های آتشنشانی انواع و اندازه های مختلفی دارند. در موردی كه فشار تغذیه آب عمومی برای فعال كردن اسپرینكلرها (آب پاش ) خیلی كم استی ا انشعاب آب عمومی تامین نشده است، استفاده از پمپ های آتشنشانی ضروری می شود. در مورد نخست، برای تقویت فشار آب عمومی و فعال كردن اسپرینكلرها، كی پمپ آتشنشانی تقویتک ننده نصب می شود. در مورد بعدی، پمپ های آتشنشانی به كی مخزن آب اختصاصی (مخزن ذخیره، خلیج، رودخانه، ی ا ...) متصل خواهد شد تا فشار آب مورد نیاز برای مصارف آتشنشانی را تامین كند. بیشتر پمپ های آتشنشانی محرك های دیزل یا الكتر كیی دارند، اگرچه بعضی از آنهایی كه پیش از سال 1974 ساخته شده اند با موتورهای بنزینیی ا ماشین های بخار به حركت در می آیند (البته این مورد به ندرت دیده می شوند).

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس